Oferta

Usługi finansowo-księgowe

Aby uzyskać najkorzystniejsze efekty podatkowe, dla naszych Klientów poszukujemy najlepszych rozwiązań gwarantujących wysoką jakość usług.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu,
 • obsługi kadrowo-płacowej.

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzenie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowniików PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Pracowałeś za granicą? Odzyskaj podatek za pracę za granicą!

Skutecznie przeprowadzamy zwrot podatków z takich krajów jak:

 • AU - Australia
 • AT - Austria
 • BE - Belgia
 • DK - Dania
 • NL - Holandia
 • IE - Irlandia
 • DE - Niemcy
 • NO - Norwegia
 • US - Stany Zjednoczone
 • SE - Szwecja
 • UK - Wielka Brytania

Prowizje pobierane z tytułu rozliczeń podatkowych należą do najniższych na rynku. W zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy oraz wybranej opcji rozliczenia kształtują się w przedziale 10% – 15% netto od wartości odzyskanego podatku.

W zależności od wybranej opcji rozliczenia, prowizja pobierana jest z góry (przed dokonaniem rozliczenia – Opcja A) lub z dołu (po dokonaniu rozliczenia – Opcja B).

Podatki od czynności cywilno-prawnych oraz dokumentacja związana ze sprowadzeniem środka transportu zza granicy.

Zwroty VAT z materiałów budowlanych (VZM) oraz wszelkie inne czynności związane z Urzędem Skarbowym, a które mogą przyspożyć jakichkolwiek trudności naszym Klientom.